TTB Group công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc cấp hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp

TTB Group công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc cấp hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Bấm xem tại đây: TTB_CBTT nghi quyet HDQT cap han muc