Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phần

TTB công bố thông tin: Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ. Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT Bao cao tien do su dung von tu dot PHRL