TTB: Công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tài liệu kèm theo