TT_CBTT thông qua phương án mua lại CP của các công ty sở hữu Dự án Bất động sản