Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành.

Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành.

Bấm xem tại đây:

CBTT BT_TTB duoc cap GCN DKCK Thay doi lan 1_signed TTB_CBTT thay doi CPLH_signed