Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc cập nhật Quy chế công bố thông tin của Công ty