Biên bản NQ ĐHĐCĐ thường niên 2016

BB kiem phieu 2016

Biên bản NQ ĐHĐCĐ thường niên 2016

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT_BB_NQ DHDCD 2016