TTB_CBTT NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020

Bình luận