TTB_CBTT ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT ký hợp đồng với kiểm toán năm 2020

Bình luận