TTB: 16.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018
3. Lý do và mục đích:
* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian họp: Tháng 04/2018
– Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
– Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.