TT_CBTT thông qua phương án mua lại CP của các công ty sở hữu Dự án Bất động sản

Xem chi tiết tại đây: 20210910 - TTB - NQ HDQT thong qua PA mua lai CP

Bình luận