TTB_CBTT Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

/
Xem chi tiết tại đây:

TTB_CBTT Báo cáo tài chính quý III/2019

/
Xem chi tiết tại đây:

TTB_CBTT BCTC giữa niên độ soát xét 2019

/
Xem chi tiết tại đây:

TTB CBTT BCTC quý II năm 2019

/
Xem chi tiết tại đây:

TTB_CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

/
Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT Bao cao tai chinh quy I…

Báo cáo tài chính năm 2018 đã soát xét

/
TTB công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2018 đã…

Báo cáo tài chính bán niên 2018

/
TTB công bố thông tin báo cáo tài chính giữa niên…

Báo cáo Tài chính quý II/2018

/
TTB: Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý II/2018.…

Báo cáo Tài chính Quý I năm 2018

/
TTB công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 1/2018.…

Báo cáo Tài chính năm 2017

/
TTB công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2017. Bấm…

Báo cáo tài chính quý IV/2017

/
CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2017 dowload tại đây Xem…

Báo cáo Tài chính Bán niên 2017

/
Báo cáo Tài chính Bán niên 2017. Bấm xem tại đây: CBTT…

Đính chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

/
TTB công bố thông tin Đính chính Báo cáo tài chính…