Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Theo thông báo ngày 18/04/2017 của Công ty Tập đoàn Tiến Bộ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được tiến hành tổ chức vào lúc 9h00 ngày 28/04/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, nhà máy cầu lông, Tổ 6, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau:

1. Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tiến Bộ như thời gian đã thông báo.

Lý do: Để bổ sung một số thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty Tập đoàn Tiến Bộ sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2017 vào lúc 9h00 ngày 29/04/2017 tại Hội trường Công ty, nhà máy cầu lông, Tổ 6, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Trân trọng thông báo!