Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày 23/03/2017 Công ty đã phát hành báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.Ngày 23/03/2017 Công ty đã phát hành báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.Ngày 23/03/2017 Công ty đã phát hành báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.Ngày 23/03/2017 Công ty đã phát hành báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.Ngày 23/03/2017 Công ty đã phát hành báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.Ngày 23/03/2017 Công ty đã phát hành báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.Ngày 23/03/2017 Công ty đã phát hành báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.Ngày 23/03/2017 Công ty đã phát hành báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.