Những ánh sao đêm

/
Chúng tôi có mặt tại công trình xây dựng tòa nhà…