Entries by adminttb

TTB_CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Trần Thanh Bình

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Trần Thanh Bình – Thành viên HĐQT  về việc đăng ký mua 100.000 cổ phần bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Giao dịch được thực hiện dự kiến từ ngày 26/11/2019 đến ngày 25/12/2019. Trân trọng./   […]

TTB_CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Trần Thanh Hà

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Trần Thanh Hà – Kế toán trưởng Công ty  về việc đăng ký mua 100.000 cổ phần bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Giao dịch được thực hiện dự kiến từ ngày 26/11/2019 đến ngày 25/12/2019. Trân […]